ทำบุญตักบาตรในวันมาฆบูชา

ตักบาตร วันมาฆบูชาเป็นวันที่ชาวไทยได้เฉลิมฉลองในวันเพ็ญเดือนรัชกาลที่ 3 นี่คือการเฉลิมฉลองอย่างสม่ำเสมอในเดือนกุมภาพันธ์ ผู้คนเฉลิมฉลองวันนี้เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 2,500 ปีก่อนในช่วงชีวิตของพระพุทธเจ้า

มาฆะ เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า มาฆบุรณมีแปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน ๓ วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน ๘ สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ในวันพุทธศาสนา คือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า     จาตุรงคสันนิบาต และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

วันมาฆบูชาได้รับการยกย่องเนื่องจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ หลังจากพระพุทธเจ้าได้รับการตรัสรู้และในวันพระจันทร์เต็มดวงเก้าเดือนมีเหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์เกิดขึ้น หนึ่งในนั้นมีพระภิกษุ 1250 คนเข้ามาพบกับพระพุทธเจ้าและเหตุการณ์ที่สองคือในวันพระจันทร์เต็มดวงเดียวกันพระพุทธเจ้าทรงมอบคำสอนครั้งสุดท้ายแก่เหล่าสาวกของพระองค์หลังจากนั้นพระองค์ทรงตัดสินใจที่จะแยกความคิดออกจากร่างกาย ทั้งสองสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในวันเดียวกันในเดือนจันทรคติที่สามและเป็นที่รู้จักกันเป็น Mukha ในภาษาบาลี บูชายังเป็นคำบาลีซึ่งหมายถึงการบูชาหรือให้เกียรติ ดังนั้นวันมาฆบูชาจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปและคำสอนของพระองค์

ประชาชนพากันมาทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ในวันนี้ผู้คนทำบุญโดยตักบาตรกับพระสงฆ์ในตอนเช้าไปที่วัดฟังธรรมเทศนา ในขณะที่พุทธศาสนิกชนแวะแวะมาทำบุญทำบุญด้วยการปล่อยนกที่เลี้ยงไว้ในกองเลี้ยงสัตว์ให้อาหารแก่คนยากจน ฯลฯ ผู้คนมีส่วนร่วมในการบริจาคบริจาคอาหารให้พระภิกษุและเข้าร่วมกิจกรรมพุทธศาสนาอื่น ๆ พวกเขาปฏิบัติตามศีลมหาสนิททั้งหมดที่สอนโดยพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด ในช่วงเทศกาลนี้คนสวมเสื้อคลุมสีขาวเป็นเวลาหลายวัน ในตอนเย็นฉลองสิริราชสมบัติครบรอบขึ้นในขบวนแห่เทียนรอบอาคารวัดหลัก

การปฎิบัติตนสำหรับพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา

การปฎิบัติตนสำหรับพุทธศาสนาในวันนี้ก็คือ การทำบุญตักบาตรในตอนเช้า หรือไม่ก็จัดหาอาหารคาวหวานไปทำบุญฟังเทศน์ที่วัด ตอนบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา ในตอนกลางคืน จะพากันนำดอกไม้ ธูปเทียน ไปที่วัดเพื่อชุมนุมกันทำพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ โดยเจ้าอาวาสจะนำว่า นะโม ๓ จบ จากนั้นกล่าวคำถวายดอกไม้ธูปเทียน ทุกคนว่าตาม จบแล้วเดินเวียนขวา ตลอดเวลาให้ระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จนครบ ๓ รอบ แล้วนำดอกไม้ ธูปเทียนไปปักบูชาตามที่ทางวัดเตรียมไว้เป็นอันเสร็จพิธี